206 m²
107.000
17. 4. 2018
Prodamo stanovanjsko hišo na odlični lokaciji ob gozdu Štore, Lipa. Hiša je v naselju umeščena zadnja in zato ponuja zasebnost, mir in čudovit razgled. Hiša je v izmeri 103m (zemljišče pod stavbo) oz. 206m bivalne površine s pripadajočim zemljiščem v izmeri 487m . K hiši pripada tudi samostojna garaža. Pritličje zajema: garaža, klet, shramba, spalnica, soba, kopalnica z WC-jem, kurilnica in predprostor Prvo nadstropje zajema: kuhinja z izhodom na balkon, jedilnica, dnevna soba z izhodom na balkon, jedilnica, spalnica in soba z izhodom na teraso. Streha je bila adaptirana leta 2013 in kopalnica leta 2017. Hiša je priključena na kanalizacijo. Ogrevanje je trenutno urejeno na kurilno olje, vendar je priklop za plin na parcelni meji. PRILOŽNOST! Vodja poslovanja
Večborzanepremicnin.com
Naročite se posodobitve iskalne poizvedbe po e-pošti:
Lipa

Gorenjska, Kranjska Gora

Gorenjska, Kranjska Gora
69
16. 5. 2018
Zemljišče se nahaja na mirni sončni lokaciji z čudovitim razgledom na Triglav in okoliško gorovje. Zemljišče je primerno za gradnjo enostanovanjskih hiš, oz. tristanovanjskih objektov. Vas Dovje v občini Kranjska Gora je ena izmed vasi v Sloveniji z največ sončnimi dnevi v letu. Dovje je vas z zdravilno klimo, ki se sonči na pobočju Karavank na 704 m nadmorske višine. V gručasti vasi živi okrog 700 prebivalcev. Vas ima tisočletno tradicijo, ime Dovje pa naj bi dobila po dolgih njivah, ki so jih v terasah pod vasjo skozi stoletja oblikovali marljivi domačini. Zemljišče je po Odloku o prostorskih urbanističnih pogojih Občine Kranjska Gora opredeljeno kot območje: SK – območje za stanovanja in kmetije, podrobnejša raba – v (vas) Opis rabe:  stanovanja, razen samskih in študentskih domov;  kmetije;  sekundarno bivanje;  terciarne in kvartarne dejavnosti;  proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje;  šport in rekreacija.  za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov;  za obstoječe objekte v območjih naselbinske dediščine je v posameznem objektu dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kranjska Gora PUP KG - NPB-4 10 zemljišču - za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinska dediščina);  za obstoječa sekundarna bivališča v območjih naselbinske dediščine so dopustna vzdrževalna dela, , rekonstrukcije, odstranitve objektov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj;  dopustne so spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah;  spremembe namembnosti obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov z zmogljivostjo nad 50 ležišč niso dopustne;  dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v območjih naselbinske dediščine je v posameznem objektu dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču;  dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s tabelo 4;  ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske ureditve;  ureditve javnih površin;  postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. (2) V ureditvenih enotah vas (v) pri novih gradnjah indeks zazidanosti, to je razmerje med površino zemljišča/parcele in zazidano površino objekta, ne sme preseči 0,4. Najmanj 10% zemljišča mora biti ozelenjenega. Odmik objektov (zahtevnih in manj zahtevnih objektov) od zemljišča namenjenega gradnji mora biti najmanj 2,5 m. Manjši odmik od 2,5 m je dopusten v območjih ohranjanja naselbinske dediščine. Postavitev na parcelno mejo je dopustna v območju naselbinske dediščine samo v primeru rekonstrukcije, nadomestne gradnje obstoječega objekta ali novogradnje kot nadomestitve obstoječega objekta. Manjši odmiki od 2,5 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oz. upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta ter enako tudi v času gradnje. Odmiki po tem PUP veljajo/se merijo od parcelne meje, zemljišča namenjenega gradnji, regulacijske linije ali druge navedene meje do zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži. V primeru gradbene meje ali gradbene linije zgoraj navedeni pogoji ne veljajo, temveč se upošteva grafično določena gradbena meja ali gradbena linija. Gradnja kleti je dopustna za zahtevne in manj zahtevne objekte. Dopustna je gradnja več kletnih etaž. Druga merila in pogoji za kletne etaže so:  površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, razen v območjih naselbinske dediščine, kjer klet ne sme presegati tlorisa vertikalne projekcije najširšega oboda objekta, če se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v skladu z varovanimi vrednotami;  odmik kleti od lastniške parcelne meje oz. od meje zemljišča namenjenega gradnji mora biti min. 2,5 m, manjši odmiki od 2,5 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oz. upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta ter enako tudi v času gradnje;  v indeks zazidanosti se površina kleti ne šteje, če je v celoti vkopana in ne sega nad koto novo urejenega terena, površina kletne etaže, ki sega nad urejen teren se šteje v zazidano površino objekta;  kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena se šteje v zazidano površino, svetlobni jaški se ne upoštevajo;  v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli podzemnih etaž objekta, ki pretirano segajo iz raščenega terena in so bili kasneje zasuti; za pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje zgornjo in spodnjo koto zemljišča namenjenega gradnji, dopustna toleranca je nagib terena 2:1, ki se ga prikaže od spodnje kote zemljišča namenjenega gradnji;  v indeks zazidanosti se po tem odloku ne štejejo zazidane površine enostavnih in nezahtevnih objektov, zazidane površine enostavnih in nezahtevnih objektov lahko presegajo zazidano površino, ki izhaja iz dopustnega indeksa zazidanosti. (1) Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom; nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice. V primeru dvojčka ali drugih objektov, ki se medsebojno stikajo, lahko smer slemena poteka tudi v smeri krajše stranice posamičnega objekta, če se sleme nadaljuje v isti smeri na sosednjem objektu. (2) Strešine morajo biti v istem naklonu 35° do 45°. Drugačen naklon strehe od predpisanega naklona je dopusten:  če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta ali  če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 12 m. (3) Ravna streha je dopustna le če:  gre za ureditev terase za gostinsko dejavnost;  je objekt vkopan pod teren ali  objekt leži na pobočju in je del vkopan. Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kranjska Gora PUP KG - NPB-4  Za ravno streho se štejejo vse strešine v naklonu do 6°. Ravne strehe so dopustne nad kletno etažo (kot pohodna terasa) in nad delom pritlične etaže, ki je sestavni del večetažnega objekta. Površina ravne strehe lahko obsega do 40 % celotne površine strešne površine objekta (merjeno v horizontalni projekciji, upoštevajoč tudi površino ravne strehe). (4) V območjih naselbinske dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine, na površinah primarne rabe prostora in na površinah razpršene gradnje "z" morajo imeti prostostoječi enostavni in nezahtevni objekti simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°, enokapnice in ravne strehe niso dopustne; na drugih območjih je naklon lahko nižji ali imajo lahko ravno streho. Pomožni objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oz. nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. V primeru nižjega pomožnega objekta ob visoki osnovni stavbi, je lahko streha pomožnega objekta izvedena tudi tako, da je med kapom osnovne strehe in slemenom pomožnega objekta presledek (osnovna streha se ne podaljša nad pomožni objekt), naklon strešine pomožnega objekta mora biti enak naklonu strešine osnovnega objekta. Vrtne ute imajo lahko šotorasto streho. (5) Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena s skupno višino kolenčnega zida, kapne lege in strešne konstrukcije. Višino se meri na zunanji strani zunanjega zida (nosilne konstrukcije). Višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se meri v vertikalni smeri od zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje polne etaže (od betonske plošče ali stropnika, brez tlaka) do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. špirovca ali strešne plošče). Navedene max. višine strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se uporabijo kot merilo tudi v primerih, ko streha nima običajne izvedbe s kolenčnim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z večetažnimi prostori). POGOJ NAKUPA: Prodajalec ima z posrednikom sklenjeno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami. Pogoj prodajalca za kupca pri nakupu nepremičnine je plačilo posredniku za opravljene storitve posredovanja v višini 3,5% + DDV. Kupec ob nakupu posredniku plača 3,5% provizije + DDV. Dovje je vas z zdravilno klimo, ki se sonči na pobočju Karavank na 704 m nadmorske višine. V gručasti vasi živi okrog 700 prebivalcev. Vas ima tisočletno tradicijo, ime Dovje pa naj bi dobila po dolgih njivah, ki so jih v terasah pod vasjo skozi stoletja oblikovali marljivi domačini. Prvič se posest Dovje omenja v letih 1015 in nato 1033, ko sta škof Konrad II in grof Alberik dovško posest podarila freisinškim škofom. Vas je ohranila kmečko tradicijo in mnoge alpske značilnosti, kot npr. polkrožna vhodna vrata v kmečke hiše, čopasta streha. Na sredi vasi stoji obnovljena kovačnica, zdaj gostilna Pr' Katr. Na Dovjem je farna cerkev sv. Mihaela, katere arhitekturni slogi se zaradi prezidav mešajo in jih je najti vse od gotike dalje. Na pokopališču počivajo mnogi, ki so izgubili življenje v Julijcih. Pod vasjo je spomenik Jakobu Aljažu, dovškemu župniku, domoljubu, skladatelju in planinskemu delavcu, ki je služboval na Dovjem od 1889 do smrti leta 1927. Dovje je idealno izhodišče za ture v Karavanke (Kepa 2143 m, Baba 1891 m, Rožca 1587 m), pa tudi lažje in krajše pohode. V dolini Vrata, na poti proti Aljaževemu domu, približno štiri kilometre iz Mojstrane, se nahaja čudovit slap Peričnik. Pada kar 52 metrov globoko. Od Koče pri Peričniku (750 m) pridemo v desetih minutah do spodnjega slapa in občudujemo mogočen padec vode čez konglomeratno steno. Lahko se povzpnemo še k zgornjemu slapu, vendar je njegova višina le 16 metrov. Slap Peričnik je po priljubljenosti in obiskanosti med najbolj znanimi slovenskimi slapovi. Tudi pozimi je slap izredno slikovit, saj zamrzne v nešteto ledenih kapnikov in sveč. Posebna privlačnost slapu je, da se pod njim lahko sprehodimo. Pri hoji okoli je potrebno biti previden, saj je steza splozka in nezavarovana. Ime Radovna se uporablja za naselje, potok in 20 kilometrov dolgo dolino. Ozka dolina leži v Triglavskem narodnem parku med pobočji Mežakle in Pokljuke, pokrivajo pa jo grbinasti travniki. Značilna grbinasta oblika je posledica odlaganja talne morene ledenika. Zaradi izravnavanja in s tem hitrejše obdelave tal ta značilnost žal počasi izginja. Po dolini vodi večinoma makadamska cesta, ki povezuje naselje Zgornja Radovna z Mojstrano in Bledom. Po njej je speljana tudi kolesarska pot, ki je opremljena z informativnimi tablami za predstavitev kulturne dediščine obiskovalcem. Med kolesarji je ta pot zelo priljubljena zaradi čudovite in nedotaknjene narave. Iz doline Kot je eden lažjih in hitrih dostopov na Triglav, saj za pot do Staničevega doma potrebujete dobre 4 ure. Do Kota vodi 3 km dolga gozdna cesta, na koncu doline pa je na nadmorski višini 1000 m Lengarjev rovt. V Kotu ni planinske postojanke, zavetišče za planince nudijo le svisli na Lengarjevem rovtu. Lengarjev rovt je grbinasti travnik s prečudovitim razkošjem rumenih pogačic. V zgornjem zatrepnem delu ledeniško preoblikovane doline lahko občudujemo stene Rjavine (2532 m), Luknje peči (2245 m) in Vrbanove špice (2408 m). Nekoliko naprej od Lengarjevega rovta je na levi strani lovska steza, ki vodi do Požarja (1543 m) na grebenu Črne gore. Steza ni markirana. Cesta do Kota je prijetna sprehajalna pot, privlačna tudi pozimi, ker ni splužena, in nudi obilo miru in lepih prizorov. Na odcepu asfaltne ceste za dolino Kot je Kosmačev preval, kjer je na levo izhodišče za Črno goro (1378 m). Tudi ta steza je lovska in zato nemarkirana. To je idilično jezero nad Mojstrano. Ko je leta 1893 začela delovati cementarna na območju 'Fabrke', so kredo za izdelovanje cementa kopali nedaleč stran. Po zaprtju cementarne je kotanja s svežim pritokom iz potoka postala lokalno kopališče za nezahtevne domačine. Danes je jezero sredi gozda namenjeno ogledu in počitku. Jezero se nahaja ob pešpoti Mojstrana - Peričnik. Sledite pešpoti št. 16 po desnem bregu Bistrice, v gozdu pri lesenem označevalnem stebričku pa nadaljujte po pešpoti št. 15 navkreber. To je ovinek do jezera, kjer vas oznaka na stebričku vabi, da se pridružite poti št. 16 do Peričnika ali vrnete po isti poti nazaj. Mlačca je krajša soteska za Mojstrano na odcepu asfaltne ceste proti Radovni ali Bledu. Peš jo dosežete, če iz Mojstrane najprej sledite pešpoti št. 16 proti Peričniku po desnem bregu Bistrice. Pri zadnjem mostičku se Mojstrana zaključuje z naseljem Fabrka čez reko, vi pa ostanete na desnem bregu, zapustite pešpot in se povzpnete v gozd. Za teniškimi igrišči se začne soteska Mlačca. Najbolj je poznana po atraktivnih živih jaslicah, ki v božičnem in novoletnem času privabljajo množice obiskovalcev. Na ogled je visoka stena objeta v debel led in razkošje ledenih podob, ki jih pripravlja Društvo lednih plezalcev. Vsako leto v februarju člani Društva lednih plezalcev Mojstrana organizirajo Humarjev memorial. Pred Gogalovo domačijo stoji velikanska lipa. Drevo, ki je pravzaprav lipovec, je visoko približno 25 metrov, deblo ima premer dobra 2 metra. Drevo redno cveti in je v celoti olistano, krošnja je kroglasta, brez suhih vej in bogato razrasla. Strokovnjaki si niso edini, eni trdijo, da je lipovec star okrog 500 let, drugi pa 300 do 400 let. Vsekakor je drevo dovolj staro, da je vredno ogleda. V Radovni ne spreglejte tudi kulturnih znamenitosti, kot sta Pocarjeva domačija (etnografski muzej) ter Psnakova žaga in mlin. Več o turistični ponudbi si lahko preberete na tej povezavi.
Večnepremicnine-smuk.com
223 m²
249.000
23. 4. 2018
Predstavljamo vam zgledno obnovljeno staro podeželsko hišo, grajeno leta 1827. Hiša se nahaja na lokaciji Jareninski dol, 10 km iz centra Maribora in 10 km do avstrijske meje; do avtocestnega priključka vas loči nekajminutna vožnja. Hiša se nahaja v objemu narave, v neposredni bližini Krajinskega parka Jareninski dol, na nekoliko dvignjenem terenu, ki vam omogoča lep razgled in sonce čez cel dan. Hiša stoji na samem, brez sosedov. Hiša površine 223,9 m2 je grajena iz debelejših zidov in sestoji iz pritličja, mansarde in »obokane« kleti. Lastnica je od leta 2012 hišo postopoma in temeljito obnavljala: nova streha, fasada, električne in vodovodne napeljave, centralno ogrevanje, restavrirano stavbno pohištvo, prenova kopalnici v pritličju in mansardi, a hkrati obdržala pridih stare kmečke hiše. »Velbana« klet v enem prostoru ponuja možnost za ureditev prekrasne vinske kleti. Hiša stoji na parceli velikosti 501 m2, v ceno je vključena še dodatna parcela velikosti 941 m2, od tega je 142 m2 pozidanega zemljišča, kjer je včasih stalo gospodarsko poslopje. V hiši je sicer urejena etažna lastnina dveh posameznih stanovanjskih enot, a je lastnica hišo uporabljala in prenavljala kot samostojno hišo in se tudi prodaja kot celota. Hišo krasi čudovita stara lipa in lasten vodnjak. Za ljubitelje kulturne dediščine in narave.
Večhisa-nepremicnin.si

Hiša prodaja Drenovec pri Bukovju (Brežice)

Drenovec pri Bukovju (Brežice)
2 sobi
63 m²
35.000
26. 4. 2018
Prodaja, hiša, samostojna: DRENOVEC PRI BUKOVJU 63,31 m2, samostojna, adaptirana l. 2004, 2.429 m2 zemljišča, prodamo. Cena: 35.000,00 EUR Dodaten opis Stanovanjska hiša je bila zgrajena okoli leta 1902, leta 1960 je bil objekt saniral in dozidan, leta 2004 pa so bila zamenjana okna, inštalacije, laminat. Objekt obsega pritličje in neizkoriščeno podstrešje. Zidovi so iz betonskih kvadrov, okna so lesena s termopan zasteklitvijo. Razpored prostorov: kuhinja v izmeri 7,96 m2, predprostor v izmeri 8,34 m2, dnevna soba v izmeri 20,06 m2, kopalnica v izmeri 4,24 m2, soba v izmeri 11,13 m2, soba v izmeri 6,54 m2 in soba oz. garderoba v izmeri 5,0 m2. Priključki: elektrika, voda, gretje je na električne radiatorje. Sanitarna voda se ogreva z električnim bojlerjem prostornine 80 l. Vsa parceli v velikosti 2429 m2 je ograjena in na njej se nahaja cca 80-90 dreves (jablane, slive, lipa, orehi, kaki). Na parceli se nahaja tudi gospodarsko poslopje. Zemljiškoknjižno urejeno. Bremen prosto. Cena cca: 35.000,00 EUR.
Večindomio.si

Hiša prodaja Vrhovje (Cerklje na Gorenjskem)

Vrhovje (Cerklje na Gorenjskem)
3 sobe
161 m²
278.000
26. 4. 2018
Samostojna hiša Vrhovje, Cerklje na Gorenjskem Samostojna stanovanjska hiša z BAZENOM in garažo ter gospodarskim poslopjem in kmetijskim zemljiščem. UTEČENA TURISTIČNA DEJAVNOST. Le 5 km od Kamnika se nahaja čudovita idilična planinska vasica Vrhovje, prav v osrčju kamniških planin. Iz posestva se pogled razprostira po okoliškem gričevju. 200 let stara hiša je bila v letu 2009 v celoti prenovljena, ohranjeni strop črne kuhinje opremljena v podeželjskem slogu. V pritličju je velik dnevni prostor s krušno pečjo, kuhinjo in kopalnico s sanitarijami. V kletnem prostoru lahko hranite vsa živila, saj je tudi v poletnih mesecih hladna. V nadstropju sta dve spalnici za šest do osem oseb ter manjši prostor. Z glavne spalnice izhod na balkon, od koder je viden prečudovit sončni zahod! Iz kuhinje izhod na kamnito teraso z žarom, kjer nudi senco mogočna stara lipa. Okolica hiše je lepo urejena s cvetličnimi gredicami, izveden bazen velikosti 3,5m x 7m x 1,4m z strojnico, ki ga lahko tudi pokrijete s streho. V bližini arboretum Volčji potok in Velika planina. Do letališča Jožeta Pučnika (Brnik) je le 15 kilometrov, do glavnega mesta Ljubljana pa le dobre pol ure vožnje. Objektu pripadata dva sadovnjaka in travniki v skupni izmeri 13731 m2
Večindomio.si
66 m²
55.000
26. 4. 2018
Osnovno o nepremičnini: Zidanica, primerna tudi za stalno bivanje, z urejeno okolico, polno opremljena, delno prenovljena, z urejenim asfaltnim dostopom in lokacijo, ki ponuja intimo in mir. Od Term Čatež oddaljeno cca: 20 min vožnje. Obsega: predsobo, dnevno sobo s kaminom, kuhinjo, kopalnico, teraso, klet v izmeri 35m2 Priključki: ogrevanje na trda goriva, elektrika, voda, greznica Dodatno o nepremičnini: Lepo vzdrževana zidanica z 820 sadik vinske trte. Pred zidanico se nahaja mogočna lipa, ki ponuja zavetje in senco v poletnih mesecih. Je polno opremljena, tudi z osnovnim orodjem. V kleti je lepo ohranjena starinska preša. Vabljeni na ogled! NAROČITE ENERGETSKO IZKAZNICO- ***, 070 720 834 Vabimo vas, da se oglasite v naših pisarnah. Poskrbimo za VAREN NAKUP in CELOTNO PODPORO v postopku nakupa nepremičnine. Vabljeni na ogled in naše Facebook stran!
Večindomio.si
25.000
27. 3. 2017
V Gornjem Lakošu prodamo zazidljivo stavbno zemljišče v velikosti 2239 m2. Parcela ni komunalno opremljena. Ob parceli je kanalizacija, elektrika, voda, plin, KTV. Dostop je urejen iz občinske ceste. Zemljišče je ravno in sončno ter je v bližini glavne ceste. Od hotela Lipa je oddaljeno slabe 4 km in od strogega centra Lendave dobre 4 km. Priporočamo ogled in nakup.
Večnepremicnine.si21.com